Statistički podaci projekta „WONDER“ – Izvještaj o lokalnoj procjeni stanja

Statistički podaci projekta „WONDER“ – Izvještaj o lokalnoj procjeni stanja

U prethodnom mjesecu, Turistička organizacija Herceg Novog napravila je 3 vrste istraživanja za kulturni i ekonomski sektor kao i javnu upravu. Takođe, organizovane su fokus grupe kako bi dobili potpunije informacije i imali više podataka za upoređivanje. U nastavku su odgovori koji su korišteni za Izvještaj o lokalnoj procjeni za potrebe projekta „WONDER“. Ovaj dokument će se zatim integrisati u Akcioni plan i strategiju za uključivanje na lokalnom nivou.

Naime, ocijenjene prednosti turističke ponude grada su: more i plaže, stari grad i kulturna baština, manifestacije, ponuda restorana dok su slabosti: nedovoljno privatnih ulaganja, loše upravljanje
javnim površinama, neodgovarajuće znanje i obučenost turističkih radnika.

Na pitanje -Koje su usluge za porodicu i djecu trenutno dostupne u našem gradu? 92,3% predstavnika kulturnog sektora ima aktivnosti i usluge posvećene djeci. To su: obrazovne aktivnosti, učešće u kulturnim i zabavnim aktivnostima, dječje radionice, različiti koncerti učenika i učitelja, dječji karnevali ...

Iz poslovnog sektora, 46,7% nudi posebne cijene za porodicu i djecu, 20% ima područja i prostore namijenjene djeci; 6,7% iznajmljuje bicikla ili druga prijevozna sredstva za djecu.

Što se tiče trenutnih usluga namijenjene djeci u našem gradu, predstavnici lokalne i javne uprave odgovorili su da je 41,2% namijenjenih područja i sadržaja, poput dječjih igrališta.

Što se tiče percepcije kvalitete turističke ponude i usluga koje je potrebno poboljšati kako bi se podstakao razvoj turizma i potreba djece, većina u sva tri sektora je složna: smještaj sa predviđenim područjima i uslugama; restorani s dječjim jelovnicima; plaže s igralištima i zabavnim uslugama za djecu; opremljeni parkovi i zelene površine; tematski parkovi; obrazovne
staze; više događaja i inicijativa namjenjenih djeci; odgovarajuće usluge javnog prijevoza.

Što se tiče interesa za ulaganje u usluge namijenjene djeci, 66,7% predstavnika poslovnih subjekata i organizatora putovanja zainteresovano je ako postoji inicijativa koju koordiniše udruženje ili javno tijelo nadležno za podržavanje takve inicijative.