Statistika - šta su djeca rekla o Herceg Novom

Statistika - šta su djeca rekla o Herceg Novom

Fakultet za menadžment Herceg Novi analizirao je odgovore 100 ispitane djece (52% djevojčica i 48% dječaka) za aktivnost projekta „WONDER“ koji finansira Evropska unija. Ispitanici su bili
školska djeca od 10 do 14 godina. Odgovori su sledeći:

                         Za 82% djece grad predstavlja sigurno mjesto za život i slobodno samostalno kretanje
                         88% djece misli da u gradu postoje mjesta predviđena za bavljenje sportom
                         80% djece smatra da u gradu postoje mjesta gdje se može uživati u prirodi
                         46% djece smatra da nisu bili uključeni u proces planiranja i odlučivanja na nivou
zajednice, dok 54% njih misli suprotno ili uopšte nije bilo upućeno
                         56% djece izjavilo je da ih lokalna uprava nije pitala za mišljenje o njihovom načinu
života, učešću i uključenosti u lokalnu zajednicu
                         68% djece bi voljeli biti dio dječijeg savjeta ukoliko bi isti bio oformljen u našoj opštini
                         67% djece smatra da ne postoje biciklističke staze koje se mogu koristiti
                         84,5% djece se složilo se da u gradu ima dovoljno pješačkih staza
                         61% ispitane djece ima igralište u blizini svoje kuće ali ga 50% njih ne koristi
                         93% djece reklo je da grad treba popraviti stara i izgraditi nova igrališta
                         94% djece je reklo da bi grad mogao bolje izgledati

Na pitanje kako zamišljate idealan grad odgovori su bili: više tematskih parkova za djecu, zeleni parkovi i igrališta, zoološki vrt, biciklističke i atletske staze, sportski tereni, javne plaže
prilagođene djeci, otvoreni bazeni, više kulturnih i sportskih događanja, bioskopske projekcije i pozorišne predstave, bolji uslovi u školama poput uvođenja kantina i školskih ormarića, dječjih radionica, animatora za djecu i uopšte više brige o samom gradu u zajednici.

Svi ovi odgovori bili su vrlo korisni za izvještaj i biće podijeljeni sa predstavnicima u Opštini kako bi se čuli dječji glasovi i učinili korak naprijed u tome da Herceg Novi postane grad prilagođen djeci.